Raport: WIEPRZOWINA
NOWA
PERSPEKTYWA

Kluczowe fakty

Środowisko

Ekonomia

Społeczeństwo

Zdrowie

O Inicjatywie


Raport: WIEPRZOWINA - NOWA PERSPEKTYWA to kompendium, pokazujące stan wiedzy na temat wieprzowiny oraz hodowli trzody chlewnej a zarazem punkt wyjścia do dalszych działań. Zawiera analizy prezentujące wyniki badań wpływu produkcji wieprzowej na ekonomię, środowisko, zdrowie i społeczeństwo.

Ma pomóc zrozumieć rolę produkcji wieprzowej oraz dostarczyć nowych argumentów, pokazujących, że warto rozwijać ten sektor gospodarki.

Działalność sektora trzody chlewnej stawia czoła licznym wyzwaniom. Przeciwnicy hodowli trzody chlewnej bardzo często przypisują jej szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia i środowiska. Bardzo często są to zarzuty nieznajdujące potwierdzenia w badaniach naukowych, wykorzystujące emocje i niewiedzę. Coraz więcej osób sprzeciwia się odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce, nawet w sytuacjach, gdy lokalizacja budynku nie wpływa na otoczenie. Brakuje merytorycznej dyskusji na temat aspektów zdrowotnych wieprzowiny i jej jakości, perspektywy socjologicznej, znaczenia ekonomicznego, czy sposobów przeciwdziałania emisjom do środowiska np. przez biogazownie, czy biometanownie.

Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na te zarzuty, a jednocześnie zaproszeniem do dyskusji.

Aktualności

chlewnia ze świniami

Profesjonalizacja trzody chlewnej to do 79% emisji amoniaku mniej

Duże fermy trzody chlewnej nie muszą być szkodliwe dla środowiska, a dzięki profesjonalizacji mogą znacząco obniżyć swoje oddziaływanie na otoczenie. Podniesienie efektywności hodowli trzody chlewnejCzytaj więcej
maszyny rolnicze

Jak zapobiec współczesnym konfliktom na wsi?

Zmienia się charakter i struktura polskiej wsi. Mieszanie się ludności rdzennej z osobami migrującymi z miast rodzi wiele konfliktów, natury głównie społecznej oraz ekonomicznej. TeCzytaj więcej
jedzenie świąteczne

Czy wieprzowina to zdrowy wybór na święta?

Wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie i powraca jeden z odwiecznych dylematów: co przygotować na świąteczny stół? Ma być dietetycznie i zdrowo, czy pozwolić sobieCzytaj więcej

Autorzy

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kowalski od 1974 roku jest wykładowcą w Szkole Głównej Planowania i Statystyki/Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie był wieloletnim kierownikiem Katedry Agrobiznesu, a także wice dyrektorem Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej.

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (2000-2019) oraz był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004-2006). Jest autorem ponad 400 prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu polityki rolnej, analiz rynkowych itp. opublikowanych w Polsce i za granicą. Promotor wielu prac magisterskich, podyplomowych i doktorskich. Autor kilkudziesięciu ekspertyz opracowanych dla Parlamentu, Organizacji Samorządowych, Związków Branżowych. Trzykrotnie występował jako ekspert na posiedzeniach Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Dr Anna Onopiuk

Dr Anna Onopiuk jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia otrzymała w 2019 roku w SGGW na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji.

Dr Anna Onopiuk była uczestnikiem wielu Projektów naukowych, m.in. „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” (ProOptiBeef) oraz „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Obecnie jest kierownikiem B+R Projektu pt. Innowacyjne funkcjonalne tłuszcze spożywcze o podwyższonej wartości odżywczej, prozdrowotnej i technologicznej w systemie: ”spray-off” oraz ”friendly use” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz Dyplom Ministra NiSW za projekt „Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina, zwłaszcza dla dzieci”. Jest autorem trzech patentów udzielonych przez Urząd Patentowy RP oraz 28 publikacji naukowych.

Prof. dr hab. Wiesław Przybylski

Profesor dr hab. Wiesław Przybylski pracuje w Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności na Wydziale Żywienia Człowieka oraz w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie. Od 2018 roku sprawuje urząd Wójta Gminy Brańszczyk.

Pełnił funkcję kierownika katedry (2006-2019) i prodziekana ds. nauki (2008-2012). Pracował w Akademii Rolniczej w Siedlcach, Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku i Politechnice Białostockiej.

Jest autorem 320 publikacji naukowych i 5 krajowych podręczników akademickich. Wspólnie z profesorem Davidem Hopkinsem z Australii opracowali międzynarodowy podręcznik akademicki dla młodej kadry naukowej wydany w 2016 roku w języku angielskim pt: „Meat Quality – Genetic and Environmental Factors”.

Dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko, prof. UP

Dr hab. Alina Kowalczyk-Juśko jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, doktor habilitowana w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, szczególnie energetycznym wykorzystaniem biomasy. Współpracuje z wytwórcami biogazu rolniczego, konsultując dobór substratów i postępowanie z masą pofermentacyjną w aspekcie technicznym, prawnym i środowiskowym.

Odbyła liczne staże naukowe w uczelniach zagranicznych, zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł, a także brała udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, związanych z tą tematyką. Jest współautorką licznych artykułów i książek dotyczących produkcji biogazu i innych metod pozyskiwania energii z biomasy.

Dr inż. Tomasz Schwarz, prof. UR

Dr Tomasz Schwarz jest zootechnikiem z wieloletnim stażem pracy w praktyce produkcyjnej oraz pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Główny nurt jego naukowej specjalizacji obejmuje zagadnienia rozrodu zwierząt w aspekcie fizjologicznych mechanizmów regulacyjnych, oraz naturalnych i biotechnicznych metod sterowania dla potrzeb praktycznego rozrodu w fermach. Istotnymi zagadnieniami badawczymi są też szeroko pojęta organizacja produkcji, w tym systemy gromadzenia i przetwarzania danych produkcyjnych, warunki utrzymania i dobrostan zwierząt w aspekcie podstawowym, prawnym i utylitarnym oraz praktyczne zagadnienia żywienia zwierząt.

Dr hab. Wioletta Knapik, prof. UR

Dr hab. Wioletta Knapik Dr hab. Wioletta Knapik jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Jest socjologiem wsi, koncentruje się na badaniu przemian zachodzących na obszarach wiejskich.

Uczestniczyła w stażach na uczelniach zagranicznych, realizowała badania w ramach stypendium badawczego przyznanego przez Rektora UR. Realizowała i kierowała ministerialnymi grantami naukowymi, m.in. „Kapitał ludzki i społeczny a jakość życia na obszarach wiejskich Małopolski”. Od 01 stycznia 2019 roku, jako kierownik projektu UR, realizuje grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD)”.